NIEUWE TARIEVEN Betaal slechts € 0,10 cent per maandelijks uniek contact Meer informatie

Algemene voorwaarden

Algemeen

a) Dit document bevat de Algemene Voorwaarden van SaySimple B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hulswitweg 14 te Haarlem. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtshandeling van SaySimple B.V. en op iedere Overeenkomst met SaySimple B.V.

b) Het accepteren van een aanbieding of offerte of het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden accepteert.

c) Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen steeds de hierna volgende betekenis, waarbij het niet uitmaakt of deze termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld, dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt:

1.1 Account: een account van Klant, zoals te ontsluiten via de website van SaySimple of aangeboden door SaySimple.
1.2 SaySimple: SaySimple B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hulswitweg 14 te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69217076.
1.3 Dienst(en): de specifieke dienst die SaySimple met de Klant overeenkomt, beschreven in de Offerte of Overeenkomst(en), zoals maar niet beperkt tot het verzenden, ontvangen en doorsturen van (tekst)berichten via SMS, WhatsApp of andere berichtendiensten bijvoorbeeld via een online Portaal en/of API.
1.4 Gebruiker: een natuurlijke- of rechtspersoon die door Klant geautoriseerd is om gebruik te maken van de Dienst.
1.5 IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede en rechten op knowhow.
1.6 Content: alle informatie, waaronder gegevens, documenten en materialen, die Klant en Gebruikers op enigerlei wijze via de Dienst ter beschikking stelt of uitwisselt waaronder maar niet beperkt tot mediabestanden en Persoonsgegevens.
1.7 Offerte: een aanbod van SaySimple per mail of per post tot het leveren van een Dienst of Diensten. In het aanbod wordt in ieder geval beschreven wat bij de Dienst inbegrepen is en welke vergoeding de Klant bij aanvaarding van het aanbod verschuldigd zal zijn.
1.8 Overeenkomst: de afspraken tussen SaySimple en Klant die onder andere (maar niet uitsluitend) voortvloeien uit de door Klant geaccepteerde Offerte(s) en op grond waarvan de Dienst geleverd wordt, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.
1.9 Partij/Partijen: Klant en SaySimple afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk.
1.10 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.11 Portaal: de door SaySimple geleverde internettoepassing ten behoeve van het beheer van online communicatie kanalen en waarop Klant en Gebruikers onder meer statistieken ter beschikking kunnen stellen of uitwisselen. Ook wel aangeduid als Dashboard.
1.12 Schriftelijk: Onder Schriftelijk valt naast beschreven papier ook e-mail, communicatie via het Account en communicatie per fax, mits de integriteit van het bericht en de identiteit van de ontvanger voldoende vaststaat.
1.13 SLA: een Service Level Agreement zoals overeen te komen of gekomen tussen Klant en SaySimple ten behoeve van de Dienst en waarin specifieke niveaus van dienstverlening zijn uitgewerkt.
1.14 Website: de website saysimple.bekijkhethier.nl van SaySimple en onderliggende pagina’s.

Artikel 2. Offertes & aanbiedingen

2.1 Offertes mogen door SaySimple per e-mail worden toegezonden aan Klant en Klant is gerechtigd om per e-mail akkoord te geven op Offertes van SaySimple.
2.2 Offertes of andere aanbiedingen van SaySimple zijn vrijblijvend en blijven uiterlijk tot 30 dagen na de datum geldig. Voor andere aanbiedingen geldt dat deze geldig blijven tot uiterlijk 30 dagen na de datum waarop het betreffende aanbod is gedaan.
2.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is SaySimple niet gebonden aan een, door een potentiële Klant gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van SaySimple.
2.4 Enige door SaySimple kenbaar gemaakte levertijden of andere termijnen voor prestaties aan de zijde van SaySimple zijn slechts indicatief. Overschrijding van de voornoemde levertijden of termijnen geeft een (potentiële) Klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
2.5 Enige door SaySimple kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
2.6 SaySimple kan niet aan een Offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Overeenkomsten & rangorde

3.1 Overeenkomsten tussen SaySimple en Klant komen slechts tot stand wanneer de Klant schriftelijk akkoord gaat met een Offerte, Overeenkomst of ander aanbod van SaySimple.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand voor de duur zoals beschreven in de Overeenkomst, bijbehorende Offerte of ander aanbod van SaySimple. Bij gebreke hiervan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.
3.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt de duur van Overeenkomsten met een bepaalde duur steeds stilzwijgend verlengd met de duur van 12 kalendermaanden tenzij een der Partijen tenminste drie kalendermaanden tegen het einde van de Overeenkomst Schriftelijk opzegt.
3.4 Een Overeenkomst kan slechts met instemming van beide Partijen Schriftelijk gewijzigd worden.
3.5 Ieder der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is, met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien en zodra:
a. de andere Partij in staat van faillissement is verklaard;
b. de andere Partij surseance van betaling is verleend;
c. één der Partijen is ontbonden of geliquideerd.
3.6 Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, heeft SaySimple het recht de uitvoering van alle met de betreffende Klant gesloten Overeenkomsten op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van SaySimple op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
3.7 In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
a. de Overeenkomst;
b. de SLA, indien deze separaat door Partijen is overeengekomen;
c. de Bewerkersovereenkomst, indien deze separaat door Partijen is overeengekomen;
d. deze Algemene voorwaarden.

Artikel 4, Account

4.1 Indien de Klant over een Account dient te beschikken om gebruik te kunnen maken van de Diensten, zal SaySimple aan Klant een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Klant toegang tot het Account waarmee Klant de Diensten kan beheren, een en ander binnen door SaySimple gestelde grenzen.
4.2 Zonder toestemming van SaySimple is het Klant verboden de door SaySimple verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig instellen en bewaren van wachtwoorden en gebruikersnamen en stelt SaySimple onverwijld op de hoogte wanneer sprake is van verlies van gebruikersnamen en/of wachtwoorden. SaySimple is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden bij Klant.
4.3 SaySimple is gerechtigd om de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van Klant te wijzigen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Diensten van SaySimple.
4.4 SaySimple is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikerscodes of wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat Gebruikers die inloggen met een gebruikerscode en wachtwoord daarvoor toestemming hebben van de desbetreffende Klant. Zodra Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat gebruikerscodes of wachtwoorden bekend zijn bij onbevoegden, dient Klant SaySimple daarvan onverwijld in kennis te stellen. Klant vrijwaart SaySimple tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan dit door derde gebruiken van de Dienst.

Artikel 5. Gebruik van de Dienst

5.1 SaySimple verleent met de Overeenkomst aan Klant voor de duur van de Overeenkomst een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op gebruik van de Dienst.
5.2 Klant kan het gebruiksrecht als in het vorige lid bedoeld uitsluitend sublicentieren aan Gebruikers die op hun beurt een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht krijgen de Dienst te gebruiken.
5.3 Klant is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer van de Dienst. Klant draagt zelf zorg voor de ingebruikneming van de Dienst, de juiste instellingen van de Dienst en de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan. Klant en haar Gebruikers hebben een werkende internetverbinding, een randapparaat (zoals pc, laptop of smartphone) met een(redelijk recente versie van)gangbare webbrowser nodig voor gebruik van de Dienst. SaySimple kan specificeren welke internetverbinding, randapparatuur en webbrowser wel en niet worden ondersteund.
5.4 Klant staat ervoor in dat de Gebruikers te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. Klant is dan ook zelf aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik door de Gebruiker met betrekking tot de Dienst. Klant zal gepaste maatregelen nemen om misbruik te detecteren en zo mogelijk te voorkomen.
5.5 Klant vrijwaart SaySimple voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door Klant of de Gebruikers op enigerlei wijze onrechtmatig is en alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de Overeenkomst door Klant of Gebruikers.
5.6 Klant garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door SaySimple mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst.
5.7 Klant onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat:
A. smadelijke, lasterlijke, beledigende, racistische, discriminerende of haatzaaiende informatie bevat,
B. kinderpornografie of bestialiteit betreft,
C. inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrechten, of anderszins onrechtmatig is jegens rechthebbenden,
D. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie,
E. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat, waarvan Klant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
F. overlast of storingen kan veroorzaken bij andere Klanten van SaySimple of andere internetgebruikers,
G. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
5.8 Indien SaySimple een vermoeden krijgt dat de voorwaarden uit de vorige leden van dit artikel worden overtreden, is SaySimple gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om aan deze overtreding een einde te maken. SaySimple zal Klant hierover zo snel mogelijk informeren en haar waar mogelijk betrekken in de te nemen maatregelen. SaySimple is echter nimmer een schadevergoeding verschuldigd voor schade als gevolg van dergelijke maatregelen.
5.9 SaySimple is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde met een juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid vaststaat. Voorts is SaySimple gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
5.10 SaySimple is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Klant lijdt door een ingrijpen van SaySimple in het kader van een melding door een derde, ook niet wanneer de melding onterecht blijkt.

Artikel 6. Resellers

6.1 Klant is enkel gerechtigd om de Diensten van SaySimple, al dan niet onder haar eigen naam, door te verkopen, indien Klant hiervoor Schriftelijke toestemming heeft verkregen van SaySimple.
6.2 Indien Klant Diensten doorverkoopt, dan geschiedt dit voor rekening en risico van Klant. Tevens is Klant niet gerechtigd om voor of namens SaySimple overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij SaySimple mag vertegenwoordigen.
6.3 Indien Klant Diensten doorverkoopt, dan dient Klant haar klanten wezenlijk dezelfde verplichtingen op te leggen als SaySimple aan de Klant oplegt.
6.4 Indien klanten van Klant niet of niet tijdig betalen, dan ontslaat dit Klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens SaySimple.
6.5 Indien Klant Diensten doorverkoopt, dan blijft Klant te allen tijde volledig aansprakelijk voor al hetgeen haar klanten doen of nalaten via de Diensten.
6.6 Indien een Overeenkomst ten einde komt wegens een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de Klant, zal Klant haar klanten inlichten dat zij voortaan bij SaySimple terecht kunnen voor de Diensten.
6.7 Tenzij anders is overeengekomen, is SaySimple gerechtigd om met eventuele klanten van Klant te communiceren, dan wel om aan dergelijke klanten een aanbod te doen of Diensten te leveren.

Artikel 7. Consultancy

7.1 Partijen kunnen overeenkomen dat SaySimple op consultancy basisadvies aan Klant verstrekt of andere dienst verleent. Een dergelijke consultancyovereenkomst dient schriftelijk gesloten te worden, SaySimple zal zich ervoor inspannen dat zij haar consultancydiensten als goed opdrachtnemer en overeenkomstig de consultancyovereenkomst verleent. Consultancydiensten worden verleend op basis van een inspanningsverplichting, ook als SaySimple een bepaald resultaat heeft toegezegd.
7.2 Als Partijen zijn overeengekomen dat de consultancydiensten gefaseerd worden verleend, is SaySimple gerechtigd de aanvang van een fase uit te stellen tot Klant het resultaat van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.3 SaySimple is uitsluitend gehouden de aanwijzingen van Klant met betrekking tot consultancydiensten op te volgen als dat van te voren schriftelijk is overeengekomen, de uitvoering daarvan, geen extra werkzaamheden met zich meebrengt en de aanwijzingen redelijk zijn en tijdig zijn gegeven.
7.4 Als is overeengekomen dat consultancydiensten door een bepaalde persoon worden verleend, is SaySimple niettemin bevoegd deze persoon, nadat zij Klant daarvan in kennis heeft gesteld, te vervangen door een andere persoon.

Artikel 8. IE-rechten

8.1 Alle IE-rechten op de Dienst, waaronder in ieder geval het Portaal, API en de Website, alsmede de via het Portaal en Dienst toegankelijk gemaakte informatie, berusten uitsluitend bij SaySimple en/of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt enkel de rechten die haar in dit artikel en/of bij Overeenkomst worden toegekend.
8.2 Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht, mag Klant de Dienst niet wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen op het Portaal. Het is Klant evenmin toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van het Portaal te achterhalen of verkrijgen alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduiding omtrent IE-rechten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.
8.3 Het is SaySimple toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar IE-rechten. Indien SaySimple door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
8.4 Alle IE-rechten van Klant op de Content blijven eigendom van Klant. Door gebruik te maken van de Dienst verleent de Klant SaySimple een royaltyvrije, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken en reproduceren van de Content, voor zover dit in verband met het verlenen van de Dienst noodzakelijk is en voor het uitvoeren van analyses op geanonimiseerde Content. Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is deze licentie te verlenen aan SaySimple en vrijwaart SaySimple voor aanspraken van derden ten aanzien van Content.
8.5 SaySimple is gerechtigd om een eventuele handelsnaam, woordmerk (merknaam) of beeldmerk (bedrijfslogo) op te nemen in het openbare klantportfolio van SaySimple.

Artikel 9. Het verzamelen en ontvangen van berichten

9.1 Via de Diensten van SaySimple kunnen berichten worden verzonden, waaronder mogelijk, maar niet beperkt tot verzending via SMS, WeChat, Telegram en WhatsApp. Elk te verzenden bericht over dergelijke kanalen moet een bestaand en geautoriseerd mobiel nummer bevatten dat toebehoort aan de Klant of iemand die toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn of haar mobiele nummer. SaySimple is gerechtigd om berichten niet af te leveren indien er sprake is van onvoldoende afzenderinformatie.
9.2 Klant erkent dat het afleveren en ontvangen van berichten afhankelijk is van telecommunicatiebedrijven, mobiele netwerk operators, internet service providers, cross-platform instant messaging diensten, eventuele andere derden en de geldigheid van het (mobiele) nummer van de ontvanger(s).
9.3 SaySimple zal zich inspannen om berichten van Klant zo snel mogelijk af te leveren, maar kan geen specifieke maximum aflevertijd garanderen.
9.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SaySimple het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van SaySimple, tenzij anders is overeengekomen.
9.5 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst en de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SaySimple aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan SaySimple worden verstrekt.
9.6 Om de (bepaalde) Diensten te kunnen leveren, zal Klant op verzoek van SaySimple een SIM kaart aanleveren.
9.7 Een door Klant aangeleverde SIM kaart zal door SaySimple enkel gebruikt worden om de Dienst te leveren.
9.8 SaySimple zal zich inspannen om ontvangen berichten, die doorgestuurd dienen te worden naar de Klant, te vergezellen van het telefoonnummer waarvan het bericht afkomstig is en om de inhoud van het betreffende bericht verder niet aan te tasten of te wijzigen.

Artikel 10. Ingekochte SMS berichten

10.1 SMS berichten, welke door SaySimple ten behoeve van Klant zijn verzonden, worden door SaySimple afgetrokken van het door Klant ingekochte aantal te verzenden SMS berichten.
10.2 Omdat SaySimple de aflevering van SMS berichten niet kan garanderen vanwege haar afhankelijkheid van derden, betaalt SaySimple eventuele niet-afgeleverde berichten niet terug aan Klant.
10.3 Door Klant ingekochte SMS berichten zullen niet door SaySimple worden terugbetaald. Indien het Account van de Klant niet ingelogd is geweest gedurende de laatste 12 maanden of meer, of wanneer de Overeenkomst is beëindigd, zal het tegoed aan SMS berichten van de Klant op nul worden gezet zonder voorafgaande mededeling aan de Klant.
10.4 SaySimple zal geen SMS berichten verzenden indien het berichten tegoed van de Klant op is.

Artikel 11. Beschikbaarheid en ondersteuning

11.1 SaySimple zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties, tenzij Klant een SLA heeft afgenomen die dergelijke toezeggingen bevat.
11.2 Wanneer dit nodig is ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst(en), heeft SaySimple het recht om haar systemen, inclusief het Portaal en de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen. SaySimple zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. SaySimple is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
11.3 SaySimple heeft het recht om haar systemen, inclusief het Portaal en de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal SaySimple zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. SaySimple is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke aanpassing.
11.4 SaySimple zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
11.5 SaySimple zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. SaySimple is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). SaySimple is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst(en) niet ten goede komt.
11.6 Enige in een SLA opgenomen compensatiebeding op grond waarvan Klant aanspraak kan maken op een vergoeding indien SaySimple niet presteert zoals overeengekomen, moet beschouwd worden als boetebeding zoals beschreven in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (titel 1, afdeling 9, paragraaf 4).
11.7 Storingen kunnen gemeld worden door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat vermeld staat op de website van SaySimple. Storingen kunnen ook gemeld worden via het algemene telefoonnummer, zoals vermeld op de website van SaySimple.

Artikel 12. Privacy

12.1 De encryptie van het berichtenverkeer is afhankelijk van gebruikte applicatie of methode van verzending. SaySimple is derhalve niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor onbevoegde kennisname van berichten.
12.2 SaySimple is gerechtigd om gehoor te geven aan een bevoegd gegeven last tot aftappen. Voor enige gevolgen hiervan, waaronder enige schade die Klant lijdt door het voornoemde aftappen, is SaySimple niet aansprakelijk.
12.3 Verzonden, ontvangen en doorgestuurde berichten, alsmede aanvullende gegevens omtrent deze berichten worden door SaySimple bewaard voor een periode van drie tot zes maanden.
12.4 De Klant geeft SaySimple toestemming om zijn of haar (persoons)gegevens op te nemen in de klantenregistratie van SaySimple. SaySimple is gerechtigd om deze klantenregistratie te gebruiken voor administratieve en service gerichte doeleinden, waaronder het informeren over nieuwe functionaliteiten in de Dienst.
12.5 Voor zover er door Klant verzamelde Persoonsgegevens verwerkt worden bij het gebruik en/of de uitvoering van de Dienst en/of van de Overeenkomst, dan zullen Partijen hun rechten en plichten omtrent deze verwerking van Persoonsgegevens nader regelen in een bewerkersovereenkomst.

Artikel 13. Verwerking van Persoonsgegevens

13.1 Het gebruik van de Dienst kan de verwerking van Persoonsgegevens met zich meebrengen. SaySimple fungeert daarbij als Bewerker zoals bedoeld in artikel 1 onder e van de Wet bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”). Klant wordt met betrekking tot deze Persoonsgegevens aangemerkt als Verantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wbp en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven.
13.2 Klant garandeert (i) dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de Wbp, voldoet ten aanzien van de Persoonsgegevens. Klant staat er jegens SaySimple voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, (ii) dat zij gerechtigd is om de Persoonsgegevens aan SaySimple te verstrekken, en (iii) dat zij gerechtigd is SaySimple als bewerker van de betreffende Persoonsgegevens in te schakelen en SaySimple het recht te verlenen om zelf (sub)bewerkers in te schakelen.
13.3 Klant vrijwaart SaySimple volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens door SaySimple en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Klant.
13.4 Indien op verzoek van een van de Partijen een separate bewerkersovereenkomst wordt aangegaan, prevaleert deze separate bewerkersovereenkomst boven dit artikel.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
14.2 Deze plicht tot strikte geheimhouding geldt voor de looptijd van de Overeenkomst en tot twee jaar na het ten einde komen van de Overeenkomst.
14.3 SaySimple is gerechtigd aan derden te tonen dat zij Diensten levert aan Klant teneinde haar Diensten te promoten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van SaySimple voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door SaySimple, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van SaySimple ter zake van directe schade is per kalenderjaar beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van SaySimple ter zake uitkeert, en indien de verzekeraar van SaySimple niet of slechts beperkt uitkeert is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Klant aan SaySimple heeft betaald in de maand voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
15.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
A. zaakschade;
B. redelijkerwijs gemaakte onkosten die Klant zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van SaySimple in overeenstemming is met de Overeenkomst, behoudens in het geval de Overeenkomst door Klant is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van Klant) (artikel 6:265 BW);
C. redelijkerwijs door Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
D. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
15.3 Iedere aansprakelijkheid van SaySimple anders dan voor directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, verlies, verwisseling of beschadiging van Content of andere elektronische gegevens of software en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.
15.4 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van SaySimple of haar bestuurders.
15.5 SaySimple is nimmer aansprakelijk voor schade in het geval van Overmacht, zoals bepaald in Artikel 16.
15.6 Klant vrijwaart SaySimple voor alle aanspraken van derden welke verband houden met het gebruik van de Diensten door de Klant of door derden wiens gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend.
15.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SaySimple meldt.

Artikel 16. Overmacht

16.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, onbeschikbaarheid van diensten van derden, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (zoals SYN flood, DoS of DDoS-attacks), stroomstoringen en gevallen waarin SaySimple door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SaySimple kan worden gevergd, heeft SaySimple het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te beëindigen wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Vergoeding en betaling

17.1 Voor het leveren van de Diensten dient Klant een vergoeding of vergoedingen te betalen aan SaySimple.
17.2 De voornoemde vergoeding(en) worden nader gespecificeerd in de Offerte en/of Overeenkomst.
17.3 Facturen worden elektronisch toegezonden. Klant stemt in met deze wijze van factureren.
17.4 Een factuur dient binnen 30 kalenderdagen betaald te worden, gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij anders aangegeven in de Offerte of Overeenkomst.
17.5 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is SaySimple gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen, eerst na verloop van drie maanden vanaf het moment waarop de Overeenkomst is aangegaan. SaySimple zal Klant ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.
17.6 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde betalingstermijn is de Klant, die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
17.7 Indien een door Klant verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door SaySimple.
17.8 Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
17.9 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
17.10 SaySimple is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat de Klant voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.
17.11 SaySimple is gerechtigd bedragen die zij van Klant te vorderen heeft te verrekenen. Klant is nimmer gerechtigd bedragen van SaySimple te verrekenen.
17.12 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Diensten schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.
17.13 Indien Klant meerdere Diensten afneemt en de betaling van een enkele Dienst niet binnen de betalingstermijn voldoet, zijn de vorderingen ten aanzien van de andere afgenomen Diensten direct opeisbaar. Bovendien is het SaySimple toegestaan ook de andere Diensten op te schorten of de Overeenkomsten te beëindigen, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 18. Wijziging Algemene Voorwaarden

18.1 SaySimple behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving aan Klant.
18.3 Indien Klant een wijziging van deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen deze datum.
18.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te alle tijde worden doorgevoerd. Bij voornoemde wijzigingen is SaySimple niet verplicht om ze vooraf bekend te maken.
18.5 Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel.

Artikel 19. Gevolgen van Beëindiging

19.1 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervallen per direct alle door SaySimple aan Klant verleende rechten en zal Klant zich onthouden van het verstrekken van (sub)licenties aan nieuwe Gebruikers.
19.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal SaySimple de Content vernietigen en is SaySimple niet langer verantwoordelijk voor het behoud van de Content in de omgeving van Klant in het Portaal. De Content zal aan Klant ter beschikking worden gesteld, mits Klant dat binnen één maand na de beëindiging van de Overeenkomst schriftelijk aan SaySimple verzoekt. In dat geval is Artikel 19.3 van toepassing.
19.3 SaySimple zal, mits technisch mogelijk, de Content op kosten van Klant in een algemeen leesbaar bestandsformaat aan Klant ter beschikking stellen, mits Klant daartoe binnen één maand na beëindiging schriftelijk aan SaySimple verzoekt en tussen Partijen overeenstemming is bereikt over de na te noemen voorwaarden. Als SaySimple een verzoek ontvangt, zal zij een voorstel doen aan Klant voor de over te dragen Content, de vergoeding en de overige voorwaarden van de overdracht. SaySimple staat niet in voor de beschikbaarheid, volledigheid, integriteit en bruikbaarheid van de Content. SaySimple is niet gehouden om de ter beschikking gestelde Content te converteren of anderszins gebruiksgereed te maken.
19.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden wegens een tekortkoming van één der Partijen zullen de prestaties die Klant op het moment van ontbinding reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die SaySimple vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
19.5 De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

Artikel 20. Overige bepalingen

20.1 Klant is ermee akkoord dat SaySimple de op grond van de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Klant, aan een derde kan overdragen. Indien Klant de op grond van de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst aan haar toekomende rechten wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van SaySimple vereist.
20.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
20.3 De door SaySimple ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en logbestanden, bijvoorbeeld over het aantal ingekochte en verzonden berichten, gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
20.4 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
20.5 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.6 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank te Amsterdam.

{{ showError(errors.items, 'step', '') }}

Vraag een gratis demo aan

Je zit nergens aan vast.

Voor we het vergeten...

Nog wat details en we zijn good to go.

Thank you!

We will call you within two working days to schedule a personal demonstration.
Can't pick up the phone? No worries, we'll send you an email!

Go home