NIEUW Saysimple Engage: Boost jouw marketing campagnes met WhatsApp Broadcasting Meer info ›
Languages Socials
Nederlands Language Plan een demo ›

Algemene Voorwaarden trainingen Saysimple B.V.

Algemeen

Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden van Saysimple B.V. (hierna: de “Voorwaarden”) wordt het volgende verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Saysimple B.V.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of andere entiteit die met SaySimple een Overeenkomst aangaat, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, dan wel daartoe een offerte vraagt of jegens wie SaySimple enige (rechts-)handeling verricht;
3. Overeenkomst: iedere tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de deelname van de Opdrachtgever of diens werknemers aan of de opdracht tot het uitvoeren van trainingen en coaching, alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding en/of ter uitvoering van deze Overeenkomst.
4. Open trainingen: trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven;
Incompany trainingen: Trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s die door Opdrachtnemer (uitsluitend) aan de Opdrachtgever worden aangeboden;
5. Diensten: alle diensten c.q. werkzaamheden inclusief het verstrekken van bepaald trainingsmateriaal en toegang verlenen tot digitale leerondersteuning of platforms;
6. Medewerker: iedere (rechts)persoon, al dan niet in dienst van Opdrachtnemer, die namens Opdrachtnemer met de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het verrichten van de Diensten is belast.

Artikel 1 – Voorwaarden

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, waaronder aanbiedingen en offertes.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.
4. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor die betreffende Overeenkomst.
5. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door Opdrachtnemer en zijn de bestuurders alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht aan Opdrachtnemer niet door hun dood, onder curatele stelling, surséance of faillissement.
6. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de Voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, stemt in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Overeenkomsten.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming Overeenkomsten

1. Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
2. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt slechts tot stand indien en voor zover:
a) de door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ondertekende schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen of Opdrachtnemer door middel van een digitale verzonden aanmelding of bevestiging de opdracht schriftelijk aanvaard;
b) door ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
3. Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Opdrachtnemer, binden Opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 3 – werkzaamheden incompany trainingen

De werkzaamheden voor een incompany training kunnen bestaan uit:

1. Voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een op maat gemaakt trainingsprogramma en analyse werkzaamheden. Een dagdeel voorbereiding omvat 3 uur.
2. Uitvoeren van de training/coaching. Een dagdeel training bevat maximaal 3 uur trainingstijd.
3. Besprekingen, zoals inhoudelijke voorbesprekingen, voortgangsbesprekingen en evaluatiegesprekken.

De werkzaamheden die hierboven omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het dagdeel- en/of uurtarief dat in de offerte is aangegeven. Het eerste kennismakings-/acquisitiegesprek is gratis.

Artikel 4 – Trainingsruimte en hulpmiddelen bij incompany trainingen

De Opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een flipover of whiteboard en een beamer. De Opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen, zoals video-apparatuur, TV, afspeelapparatuur, laptops, etc. De kosten voor trainingsruimte en hulpmiddelen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij dit anders is afgesproken.

Artikel 5 – Prijzen en prijswijziging

1. De prijs voor een incompany training is vooraf vastgesteld en is niet afhankelijk van het aantal deelnemers.
2. Voor de open trainingen geldt een individuele prijs per deelnemer.
3. Voor incompany trainingen zijn de prijzen exclusief reis- en verblijfkosten van de trainer. Voor reiskosten berekenen wij € 0,19 per kilometer gerekend vanaf het kantoor van de Opdrachtnemer te Haarlem, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. De benodigde reistijd wordt alleen berekend als daar met de Opdrachtgever afzonderlijke afspraken over zijn gemaakt.
4. Voor incompany trainingen die starten voor 09:00 uur en/of eindigen na 17:00 uur, berekenen wij een toeslag van 10% aan Opdrachtgever.
5. Bij een open training zijn de prijzen exclusief verblijf-  en materiaalkosten voor de deelnemer.
6. Bij incompany trainingen zijn de prijzen  exclusief de kosten van de eventuele huur van een accommodatie en huur van audiovisuele apparatuur; voor het gebruik van digitale leerplatform.
7. Bij incompany trainingen zijn prijzen exclusief de kosten van verblijf van trainer en deelnemers tenzij anders vermeld.
8. Prijzen zijn exclusief btw.
9. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt voor open trainingen een vaste prijs, waarin alle kosten zijn begrepen, met uitzondering van btw en met uitzondering van de huur van de accommodatie en de kosten van verblijf van de Opdrachtgever.
10. Opdrachtgever is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten tot 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst voor de ingangsdatum van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Facturering

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 28 dagen na dagtekening van de factuur, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
2. Alle aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
3. Bij niet-betaling binnen de in lid 1 bedoelde termijn is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
4. Alle kosten die voor Opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van hetgeen de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de Opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-.

Artikel 7 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de ene partij jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte of ontoereikende beschikbaarheid van trainers en adviseurs en/of wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van toeleverancier(s) van Opdrachtnemer en bij door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden dan wel hun personeel en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
2. Partijen behouden zich beide het recht voor jegens de andere partij om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op (enige) schadevergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zal door Opdrachtnemer met inachtneming van lid 4 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van de Opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
5. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 8 – Annulering en wijziging van deelname aan Open trainingen

1. Annulering van Open trainingen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
Ingeval van annulering is de Opdrachtgever:
a) De overeengekomen prijs is niet verschuldigd in geval van annulering tot vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst;
b) De volledige overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien de Opdrachtgever op de overeengekomen dag van uitvoering van de Overeenkomst niet verschijnt of nadien onregelmatig aanwezig is, is opdrachtnemer gerechtigd dat aan te merken als een annulering van de volledige Overeenkomst.
4. De Opdrachtgever is gerechtigd ingeval van verhindering een vervanger te laten deelnemen aan de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven, tegen het overeengekomen tarief.

Artikel 9 – Annulering incompany training

De Opdrachtgever van een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de e-mail datum.

Bij annulering van de training door de Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer kosten in rekening.

Voor een incompany training geldt:

1. Tot 14 dagen voor aanvangsdatum van de training, kan de training kosteloos worden geannuleerd.
2. Korter dan 14 dagen voor aanvangsdatum van de training, brengt Opdracht 50% van de kosten in rekening.
3. Korter dan 7 dagen voor aanvangsdatum van de training, brengt Opdrachtnemer 100% van de kosten in rekening.
4. Verzetten/verplaatsen van de training is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer.

Artikel 10 – Klachtenregeling

1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle Diensten die aan de Opdrachtgevers worden geleverd.
Een klacht dient schriftelijk aan de directie van Opdrachtnemer te worden gericht, op straffe van verval van recht van klagen, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen die termijn ontdekt kunnen worden dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontdekking ofwel redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen.
2. De directie van Opdrachtnemer neemt binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact op met de Opdrachtgever om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.
3. De Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever geen aanspraken terzake. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Opdrachtgever. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Opdrachtnemer zal het resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan de Opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3. Indien Opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is de vergoedingsplicht van Opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot de voor de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen prijs, waarbij in geval van een duurovereenkomst wordt uitgegaan van de overeengekomen prijs voor één jaar, dan wel tot een bedrag van maximaal € 454.000,-, indien laatst vermeld bedrag lager is dan het bedrag van de overeengekomen prijs.
4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wordt geleden en verplicht zich Opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
5. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.

Artikel 13 – Vervaltermijn

1. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de levering van de Diensten.
2. In geen geval rust op Opdrachtnemer een schadevergoedingsverplichting na twee jaar na levering van de Diensten.

Artikel 14 – Slotbepaling

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd het recht van Opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

15 – Algemene Bepalingen

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor Opdrachtnemer niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door de Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

Contactgegevens

Bezoekadres:

Saysimple B.V.

Hulswitweg 14

2031 BG  Haarlem

023-5546766

{{ showError(errors.items, 'step', '') }}
Maak je aanvraag compleet!

Vul je gegevens in om de aanvraag compleet te maken.Bedankt voor je aanvraag

Je ontvangt via een e-mail een link waarmee je een demo kunt inplannen.

Ga terug